Obchodné a reklamačné podmienky

Obchodné a reklamačné podmienky platformy vizaonline.sk

 

 1. Spôsob objednania služby

 

Klient si prostredníctvom našej spoločnosti I-PLANET s.r.o. vypísaním online formulárov objednáva asistenciu s nasledovnými úkonmi:

 • Turistické viza do Austrálie – evisitor
 • Cestovná registrácia eTA do Kanady
 • Cestovná registrácia ESTA do USA

 

E-visitor víza do Austrálie

Spoločnosť I-PLANET s.r.o. poradí, ktoré dokumenty k podaniu žiadosti o turistické víza klient potrebuje. Celú žiadosť za klienta pripravíme a vyplníme priamo prostredníctvom oficiálnej webovej stránky austrálskej ambasády. Klient má možnosť túto žiadosť vyplniť v slovenčine priamo do nášho online dotazníka a my za ňho celú žiadosť vyplníme v angličtine. Následne  poradíme, aké ďalšie dokumenty bude potrebovať, ak by si ich austrálsky imigračný úrad dodatočne vyžiadal.Túto službu vám posktneme za minimálny servisný poplatok 50 EUR. Celú vašu žiadosť pred odoslaním za vás skontrolujeme a prípadne opravíme. Kontrolu budú prevádzať priamo naši špecialisti na Austráliu. Odpoveď o udelení víz bude zaslaná priamo na váš e-mail.Pomôžeme vám zaistiť ubytovanie v Austrálii a iné služby dostupné priamo v našich kanceláriách našej partnerskej agentúry v Austrálii. Naši špecialisti vám poradia ohľadom cestovania v Austrálii a naši zamestnanci a kancelárie v Austrálii vám budú počas celého vášho pobytu plne k dispozícii.

 

Agentúra I-PLANET s.r.o. iba spracúva žiadosti o turistické víza eVisitor do Austrálie. Rozhodnutie o tom, či víza sú alebo nie sú schválené, vydáva výhradne austrálsky imigračný úrad a agentúra I-PLANET s.r.o. za túto skutočnosť nijako nezodpovedá.

 

Cestovná registrácia eTA do Kanady

 

Spoločnosť I-PLANET s.r.o. poradí, ktoré dokumenty k podaniu žiadosti o registráciu eTA do Kanady klient potrebuje. Celú žiadosť spolu s klientom pripravíme a vyplníme priamo prostredníctvom oficiálnej stránky kanadského imigračného úradu. Klient má možnosť túto žiadosť vyplniť v slovenčine priamo do nášho online dotazníka a my s ním následne celú žiadosť vyplníme v angličtine. Následne  poradíme, aké ďalšie dokumenty bude potrebovať, ak by si ich kanadský imigračný úrad dodatočne vyžiadal. Túto službu klientoviposktneme za minimálny servisný poplatok 33 EUR. Cena zahŕňa poplatok 7 CAD platený priamo kanadskému imigračnému úradu.

 

Cestovná registrácia ESTA do USA

 

Spoločnosť I-PLANET s.r.o. poradí, ktoré dokumenty k podaniu žiadosti o registráciu ESTA do USA klient potrebuje. Celú žiadosť spolu s klientom pripravíme a vyplníme priamo prostredníctvom oficiálnej stránky amerického imigračného úradu. Klient má možnosť túto žiadosť vyplniť v slovenčine priamo do nášho online dotazníka a my s ním následne celú žiadosť vyplníme v angličtine. Zároveň poradíme, aké ďalšie dokumenty bude potrebovať, ak by si ich americký imigračný úrad dodatočne vyžiadal.Túto službu klientovi posktneme za minimálny servisný poplatok 60 EUR. Cena zahŕňa poplatok 21 USD platený priamo americkému imigračnému úradu.

 

Klient môže objednávku služieb zrušiť neuskutočnením platby servisného poplatku resp. kontaktovaním zástupcu spoločnosti I-PLANET s.r.o. na telefónnom čísle +421902383138 resp. prostredníctvom emailu na info@informationplanet.sk

 

1.1  Po uskutočnení platby servisného poplatku je možné objednávku zrušiť len v nasledovnom prípade:

 

 • Ešte nedošlo k poskytnutiu asistenčných služieb podaním vízovej žiadosti, či žiadosti o registráciu eTA, ESTA. V prípade, že klient má v tejto situácii záujem o zrušenie objednávky služieb, bude mu uhradená suma vrátená na ním stanovený účet, resp. späť na platobnú kartu do 7 dní od obdržania informácie o zájme zrušiť objednávku.

 

 1. Platobné podmienky a cena objednaných asistenčných služieb

 

Záujemca berie na vedomie, že Spoločnosť I-PLANET, s.r.o. pomoc so sprostredkovaním turistických víz do Austrálie, registráciou eTA do Kanady, či ESTA do USA ako aj ostatnú poradenskú činnosť s týmto súvisiacu poskytuje Záujemcovi buď na základe platného cenníka služieb zverejneného na internetovej stránky www.vizaonline.sk

Spoločnosť I-PLANET, s.r.o. sa týmto zaväzuje, že finančné prostriedky zaplatené Záujemcom budú riadne použité na obstaranie turistických víz do Austrálie, registrácie eTA do Kanady a registrácie ESTA do USA.  

 

 

 

 1. Možnosti platby za objednané služby

 

 • Na faktúru (splatnosť 7 pracovných dní)
 • PayPal 
 • CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Klient môže zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môže uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou. - AKTUÁLNE V PROCESE PRÍPRAVY SPUSTENIA 
 • TatraPay - AKTUÁLNE V PROCESE PRÍPRAVY SPUSTENIA 

 

 

[*] Informácia pre držiteľa karty: Platbu môže klient uskutočniť kartou prostredníctvom služby Card Pay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môže zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môže uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, kde uvedie svoje osobné údaje a potvrdíte druh objednanej služby. (Každá objednávka by mala obsahovať: kontaktnú osobu, telefónne (faxové číslo), presný popis objednanej služby, prip. iné informácie okrem údajov o karte!!!). Následne po kliknuti na tlačítko Zaplatiť bude klient presmerovaný na internetovú stránku Tatrabanky, na ktorej v chránenom prostredí zadá údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdí sumu v EUR. Následne dostane notifikáciu o úspešnej realizácii platby. - AKTUÁLNE V PROCESE PRÍPRAVY SPUSTENIA 

 

 1. Práva a povinnosti

 

Klient má právo na:

 • riadne poskytnutie dohodnutých a zaplatených služieb,
 • poskytnutie všetkých informácií týkajúcich sa dohodnutých a zaplatených služieb,
 • právo na odstúpenie od objednávky v zmysle bodu 1.1  
 • právo na reklamáciu nedostatkov týkajúcich sa objednaných služieb
 • právo na vrátenie zaplatenej celkovej ceny služby v zmysle bodu 1.1.

 

Klient má tieto povinnosti:

 • zaplatiť Spoločnosti celkovú cenu za poskytnuté asistenčné služby
 • poskytnúť Spoločnosti všetky údaje potrebné k obstaraniu turistických víz do Austrálie, registrácie eTA do Kanady, resp. registrácie ESTA do USA, najmä úplne a pravdivo uviesť osobné údaje uvedené vo vyplnených online formulároch na webovej stránke vizaonline.sk a všetky ich zmeny, ak nastanú. Zároveň musí poskytnúť Spoločnosti potrebnú súčinnosť pri obstaraní spomínaných služieb.
 • je povinný pravdivo a v plnej miere oznámiť Spoločnosti všetky relevantné informácie, ktoré  bude Spoločnosť vyžadovať v súvislosti s obsatraním turistických víz do Austrálie, registrácie eTA do Kanady, resp. registrácie ESTA do USA

 

Spoločnosť je povinná:

 • Požiadať na základe poskytnutých podkladov a informácií v spolupráci s klientom o turistické víza do Austrálie, registráciu eTA do Kanady resp. registráciu ESTA do USA   
 • vrátiť zaplatenú celkovú cenu služby ak nastane situácia z bodu 1.1.
 • informovať klienta o všetkých skutočnostiach ktoré nastali po objednaní služby a ktoré súvisia s objednanou službou

Spoločnosť má právo:

 • na zaplatenie ceny služby podľa cenníka zverejneného na webstránke www.vizaonline.sk
 • na zrušenie objednávky bez nároku na vrátenie uhradenej ceny služby v prípade, ak klient vedome uvedie nepravdivé informácie o svojej osobe, svojich osobných údajoch a pod.

 

 1. Zodpovednosť za udelenie turistických víz do Austrálie, či schválenie registrácie eTA do Kanady, či registrácie ESTA do USA resp. iných sprostredkovaných víz

 

Klient berie týmto na vedomie, že o vydaní či nevydaní víz, resp. schválení registrácie eTA a ESTA rozhoduje na základe klientom predložených podkladov a informácií výhradne príslušný zastupiteľský úrad, popr. konzulát daného štátu a klient berie na vedomie, že na pozitívne schválenie víz, či registrácie nie je právny nárok. Klient súhlasí a berie na vedomie, že Spoločnosť I-PLANET s.r.o. nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť v prípade zamietavého rozhodnutia príslušného zastupiteľského úradu v žiadosti klienta o víza resp. registráciu a nezodpovedá klientovi ani za akékoľvek vzniknuté škody alebo náklady, ktoré by klientovi v prípade neudelenia víz, či registrácie eventuálne vznikli.

Spoločnosť zároveň nezodpovedá za dĺžku schvaľovania víz, či registrácie a nenesie zodpovednosť za škody alebo náklady, ktoré by klientovi omeškaním schvaľovania víz, či registrácie vznikli.

 

 

 1. Reklamácia a zodpovednosť za škodu

 • V prípade, že Spoločnosť neposkytne všetky dohodnuté služby týkajúce sa sprostredkovania turistických víz, registrácie eTA do Kanady, či registrácie ESTA do USA v plnom rozsahu a kvalite tak, ako bolo dohodnuté, má klient právo na reklamáciu. Klient má právo na odstránenie chybne poskytnutej služby ak je to možné a to podľa možností Spoločnosti bezodkladne po tom, čo k chybe došlo.
 • V prípade zistenia nedostatkov je klient povinný bezodkladne po tom, čo sa o nedostatku dozvedel informovať o ňom Spoločnosť aby mohla zabezpečiť nápravu. Ak sa Spoločnosti nepodarí zaistiť nápravu je klient povinný zaslať písomnú reklamáciu Spoločnosti do 14 dní po poskytnutí služby.
 • Klient si musí uplatniť nároky z reklamácie v zákonom stanovenej lehote, Spoločnosť je povinná písomne odpovedať na reklamáciu do 30 dní od obdržania reklamácie
 • Spoločnosť zodpovedá klientovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z objednávky prezentovanej služby na webovej stránke vizaonline.sk, nezodpovedá však za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec objednaných služieb, ktoré si záujemca objednal inde.
 • Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené klientovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.
 • Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe Spoločnosti alebo okolností na strane klienta (vis major), na základe ktorých klient úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a Spoločnosťou zabezpečené služby, nevzniká klientovi nárok na úhradu resp. zľavu z ceny týchto služieb.
 • Spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená klientom treťou osobou, , alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

 

 

 

Spracuvávame súbory cookies. Pomáhajú nám k správnemu fungovaniu webovej aplikácie, k poskytovaniu funkcií sociálnych sietí, personalizácii obsahu a inzercie a k analýzam jeho návštevnosti. Používaním webu súhlasíte s ich využívaním